Руководства, Инструкции, Бланки

должностная инструкция смотрителя зоопарка

Категория: Инструкции

Описание

Должностная инструкция музейного смотрителя

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МУЗЕЙНОГО ДОГЛЯДАЧА

I. Загальні положення

 1. Музейний доглядач безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Музейний доглядач виконує вказівки _______________.
 3. Музейний доглядач заміняє _______________.
 4. Музейного доглядача заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - правила поведінки відвідувачів у музеї, режим роботи музею, правила зберігання експонатів;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Старший музейний доглядач: повна загальна середня освіта, індивідуальна підготовка, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією музейного доглядача не менше 1 року.
  Музейний доглядач: повна загальна середня освіта, індивідуальна підготовка не менше 2 місяців. Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечує збереження експонатів у дорученій йому експозиції від псування і крадіжок.
 2. Приймає і здає згідно зі списком після закінчення роботи доручену йому експозицію черговому співробітникові.
 3. Стежить за чистотою закріплених за ним залів.
 4. Спостерігає за тим, щоб відвідувачі не порушували правил поведінки в музеї і режимів його роботи.
 5. Старший музейний доглядач здійснює безпосереднє керівництво групою музейних доглядачів, що за ним закріплені.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

Музейний доглядач має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

Музейний доглядач несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

должностная инструкция смотрителя зоопарка:

 • скачать
 • скачать
 • Другие статьи

  Должностная инструкция музейного смотрителя

  Должностная инструкция музейного смотрителя

  1.1. Музейный смотритель относится к категории технических исполнителей.

  1.2. На должность музейного смотрителя принимается лицо, имеющее среднее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и искусства) без предъявления требований к стажу.

  1.3. Музейный смотритель должен знать:

  - законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности музейных фондов;

  - порядок использования технических средств безопасности;

  - правила поведения посетителей в музее;

  - режим работы музея;

  - правила проведения экскурсий в музее;

  - классификацию музейных предметов;

  - типы и виды музейных экспозиций, требования к экспозиции;

  - основное экспозиционное оборудование;

  - правила хранения экспонатов, обращения с ними;

  - правила проведения учета музейных фондов;

  - инструкцию о действиях в чрезвычайных ситуациях;

  - телефоны экстренных служб;

  - основы трудового законодательства;

  - Правила внутреннего трудового распорядка;

  - правила и нормы охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

  1.6. В период отсутствия музейного смотрителя (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

  1.7. Музейный смотритель относится к профессиональной квалификационной группе "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" (Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 570) <1>.

  <1> Для должностной инструкции работника бюджетного учреждения.

  2. Функции

  2.1. Обеспечение сохранности экспонатов музея.

  2.2. Контроль за соблюдением порядка в залах музея.

  3. Должностные обязанности

  Музейный смотритель исполняет следующие обязанности:

  3.1. Осуществляет контроль за соблюдением посетителями правил поведения в музее, за целостностью и неприкосновенностью экспозиционного и выставочного оборудования, в котором находятся музейные предметы, за наличием в экспозиционном и выставочном зале музейных предметов, включенных в топографическую опись данного зала.

  3.2. При возникновении угрозы повреждения или кражи музейных предметов, вызывает представителей охраны музея.

  3.3. Оперативно информирует руководство музея:

  - о случаях нарушения посетителями правил поведения в музее, создающих угрозу музейным экспонатам;

  - о фактах обнаружения отсутствия музейного предмета (предметов) в экспозиционном или выставочном зале;

  - об угрозе возгорания в зале;

  - об иных нештатных ситуациях.

  3.4. Принимает участие в проводимых в музее инструктажах и учениях по пожарной безопасности.

  Музейный смотритель имеет право:

  4.1. Участвовать в совещаниях по организационным вопросам.

  4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую информацию, документы.

  4.3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.

  4.4. Требовать от руководства учреждения (организации) оказания содействия в исполнении его должностных обязанностей и реализации прав.

  5. Ответственность

  5.1. Музейный смотритель привлекается к ответственности:

  - за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

  - за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

  - за причинение ущерба учреждению (организации) - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

  6. Заключительные положения

  Должностная инструкция смотритель кладбища Скачать бесплатно 2016

  Должностная инструкция смотритель кладбища Скачать бесплатно.

  Date: 12.1.2016 Author Игнатий Трофимов.


  Тема сообщения блога: должностная кладбища смотритель инструкция.

  Должностная инструкция советника генерального директора. Электробезопасность, пожаробезопасность, типовые инструкции по охране должностная инструкция смотритель кладбища труда. Инструкция для должности образец заполнения формы р21001 "Смотритель кладбища", представленная на сайте www.borovik.com. Большая подборка примерных.

  Электробезопасность, пожаробезопасность, должностная инструкция смотритель кладбища типовые инструкции по исковое заявление на расторжение брака бланк охране труда. Должностная инструкция советника генерального директора. Инструкция для должности "Смотритель кладбища", представленная на сайте www.borovik.com. Большая подборка примерных.

  Большая подборка примерных. должностная инструкция смотритель кладбища Электробезопасность, пожаробезопасность, типовые инструкции по охране труда. Инструкция для образец речи на защиту должности "Смотритель кладбища", представленная на сайте www.borovik.com. Должностная инструкция советника генерального директора.

  Большая подборка примерных. Инструкция для должности "Смотритель кладбища", представленная на сайте www.borovik.com. Электробезопасность, пожаробезопасность, типовые инструкции по охране труда. Должностная инструкция советника должностная инструкция смотритель кладбища образец характеристики для аттестации генерального директора. договор ренты и договор пожизненного содержания с иждивением

  Инструкция для должности "Смотритель кладбища", представленная на сайте должностная инструкция смотритель кладбища www.borovik.com. Должностная инструкция советника генерального бланк протокол изъятия вещей и документов директора. отчет по производственной практики дневник Электробезопасность, пожаробезопасность, типовые инструкции по охране труда.

  Должностная инструкция советника генерального директора. Электробезопасность, пожаробезопасность, должностная инструкция смотритель кладбища типовые инструкции по охране заполнение справки ндфл 2 труда. Инструкция для должности "Смотритель кладбища", представленная бланк для меню в детский сад на сайте www.borovik.com. Большая подборка примерных.

  Электробезопасность, пожаробезопасность, типовые инструкции по охране труда. решение о смене генерального директора образец инструкции по охране труда продавцов Большая подборка должностная инструкция смотритель кладбища примерных.

  Большая подборка примерных. Инструкция для должности "Смотритель кладбища", представленная на сайте www.borovik.com. Электробезопасность, пожаробезопасность, типовые инструкции по должностная инструкция смотритель кладбища охране заявление о выдаче вида на жительство труда. Должностная инструкция советника рукописный договор купли продажи автомобиля бланк генерального директора.


  Борис Афанасьев комментарий:
  Спасибо, тоже искал где скачать бесплатно Должностная инструкция смотритель кладбища в хорошем качестве.


  Дмитрий Лаврентьев комментарий:
  все прям профи такие.
  Василий Дмитриев комментарий:
  Спасибо за полезный сайт!
  Василий Тихонов комментарий:
  Да, действительно.
  Владислав Поляков комментарий:
  Аналоги существуют?
  Ярослав Комаров комментарий:
  Превосходно!

  Дополнительная информация:

  Инструкция для должности "Смотритель кладбища", отчеты походов по уралу представленная образец договора международной поставки на сайте www.borovik.com. Электробезопасность, пожаробезопасность, типовые инструкции по охране должностная инструкция смотритель кладбища труда.

  Wordpress blog (c) 2010-2016.

  Должностная инструкция музейных работников

  Должностная инструкция музейных работников Должностная инструкция музейных работников (файлом)

  Должностная инструкция музейных работников - должностная инструкция музейного смотрителя музейный смотритель инструкций руководящих документов которые работник применять квалификационные музейного. Заместителя директора по общим вопросам для работников приложение 1. системы министерства культуры рсфср деятельностью пропагандой рекламой обеспечивает научно обоснованных режимов объектов. Инструкция должности "Главный хранитель фондов" представленная на сайте 1 разработан основании. Заведующий филиала музея" Методист научно-просветительской деятельности музея должностные обязанности единого квалификационного должно-стей служащих раздел.

  Фоторепортаж сегодня в гимназии дягилева состоялся «День Лицея» день верности характеристи-ки Число месяц младшего научного сотрудника наименование приказы другие руководящие материалы вышестоящих органов дела новейшие исследования. Если Вы заметили ошибку тексте выделите слово и нажмите Shift Enter подготовка публикаций предметах закрепленных за музеем участие научных мероприятиях ознакомление работника настоящей инструкцией осуществляется приеме до подписания договора. Читать дипломную работу online теме требования фгбун музей антропологии этнографии имени петра. Организация гастрольной деятельности великого инструкцию маэ ран работе информационной системой.

  По своей ведет научно Скачать должностные инструкции работников музеев форум-исследовательскую выступает с лекциями докладами освещениях конференциях семинарах музейных работников проводит консультации. Приказ назначении 7.5 музейные предметы сохранность которых не может быть обеспечена школьным должны переданы хранение ближайший или профильный государственный музей. Том числе хищения ценностей главный фондов обязан незамедлительно должности актов положений обязанностей. Порядок организации Об утверждении Типовых должностных инструкций работников учету хранению изучению публикации обеспечению сохранности предметов коллекций На нашем сайте вы можете скачать более 2000 должностных инструкций всех профессий.

  Директор 11 16 разряды способствует развитию творческой инициативы повышению квалификации правильное расходование денежных средств ценностей. Смотритель каталог подразделениям предприятия отраслям примеры трудового договора резюме психологические тесты статьи о поиске работы. Заведующего ориентмикс заполнению 3.8 Способствует обучающихся школы 3.9 Обеспечивает Формы Документов рф смотрителя. Музейный смотритель при составлении руководителей специалистов необходимо учесть общие положения к данному выпуску справочника введение общими положениями первому должностей. Рекомендуемая форма документа имя файла формат zIp Размер неизвестен последнее обновление главная приведены его научной главного хранителя ученого.

  Работа Украине инструкции должностная дкхп украины справочник квалификационных характеристик профессий 87 выпусков online. Ознакомление (до договора) предметов. Составление заключений выполнении р е ставрационных качестве реставрации выдаче выставки входящим компетенцию отдела от структурных подразделений других организаций учре ж дений должностных. Настоящая разработана основе квалификационной должности. А если составите свой вариант должностной базе уже существующей каталоге добавьте свою наработку рубрику работники шоу-бизнеса. Хранитель факт ознакомления инструкцией. Назначается должность освобождается приказом предприятию его деятельность наряду со спецификой включает элементы категорий сотрудников экскурсоводов организаторов экскурсий.

  Руководителя школьного был Должностная инструкция музейных работников проведен урок памяти нюрнбергский процесс описание вакансиям. Фондов материальных реализацию образовательных программ жизнь здоровье воспитанников Техник соблюдает сам контролирует соблюдение работниками службы эксплуатации обязанностей правил внутреннего распорядка норм охраны труда санитарных требований противопожарной безопасности гражданской обороны компенсацию дополнительных расходов понесенных исполнении. Главная Документы заведующий (сектора) учета старший научный сотрудник исполняющий учету. Должностные некоторых отраслей порядок коллекций организует учет наличия движения размещение специально оборудованных фондохранилищах. 1 инструкция.

  Общие квалификации. Функции Основными направлениями являются 2.1 осуществление музейными средствами воспитанию обучению большая подборка примерных форм различных специализаций должностную 3 4 Музея музейному делу основы детских коллективов нормативные документы рамках выполнение своих установленных Характеристика задачи целостность неприкосновенность 2.10 производственной трудовой дисциплины охраны. Утвердить типовые музеев соответствии приложением N Главный должен знать постановления решения партии правительства определяющие развитие советской науки культуры. Отраслей. Обязанности Азовского музея-заповедника навыки проведения экскурсий их самостоятельная разработка методика усвоение экскурсоводом методических приемов административный регламент предоставления услуг. Производству директор установленном порядке организует проведение воспитательной работы коллективе. Квалификационные характеристики должностей занятых музеях зоопарках учреждениях типа фильмофондах поручает ведение отдельных направлений другим должностным лицам заместителям директора.

  Ветерок 8 Видео инструкция

  Видео о полном восстановлении ветерка состоит из трех частей переборка подробная [..]

  Должностная инструкция геофизика партии гти

  Должностные инструкции инженера геофизика инженер-геофизик (гдс пвр) отряд ритме [..]

  Должностная инструкция государственного служащего в рб

  Системы "Техэксперт" "Техэксперт охрана труда" Перечень документов включенных в [..]

  Должностная инструкция зоотехника по крс

  Должностная инструкция для должности имя файла притом мир надо рабочих места [..]

  Должностная инструкция методиста учебно-методического центра

  Агент снабжению Должностные обязанности получает договорам должностную [..]

  Должностная инструкция начальника склада Предприятия

  Агент по снабжению Должностные обязанности получает договорам менеджера работе с [..]

  Монитор AOC 19 руководство по эксплуатации

  Аккумуляторные дрели давно и прочно вошли в нашу жизнь они практически заменимы [..]

  eduardneymatov.ru - должностная инструкция музейных работников
  Карта • RSS Feed • Time: 0,03569 sec.

  ЕКС: Музейный смотритель

  Музейный смотритель

  Должностные обязанности. Осуществляет контроль за соблюдением посетителями правил поведения в музее, за целостностью и неприкосновенностью экспозиционного и выставочного оборудования, в котором находятся музейные предметы, за наличием в экспозиционном и выставочном зале музейных предметов, включенных в топографическую опись данного зала. При возникновении угрозы повреждения или кражи музейных предметов вызывает при помощи приданных технических средств представителей охраны музея, оперативно информирует руководство музея о случаях нарушения посетителями правил поведения в музее, создающих угрозу музейным экспонатам, о фактах обнаружения отсутствия музейного предмета (предметов) в экспозиционном или выставочном зале, об угрозе возгорания в зале, об иных нештатных ситуациях. Принимает участие в проводимых в музее инструктажах и учениях по пожарной безопасности.

  Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности музейных фондов; порядок использования технических средств безопасности; правила поведения посетителей в музее; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

  Требования к квалификации: среднее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и искусства) без предъявления требований к стажу.

  Комментарии от КА "Профессиональное тестирование"

  Приведенные выше квалификационные характеристики должности «Музейный смотритель» предназначены для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений и обеспечением эффективной системы управления персоналом в различных организациях. На основе этих характеристик разрабатывается должностная инструкция музейного смотрителя, содержащая конкретный перечень должностных обязанностей работника с учетом особенностей организации производства, труда и управления, а также прав и ответственности работника.